Skoleskyss

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Avstander som innfrir retten til skoleskyss

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
  • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei.

Særlig farlig skolevei

Elever har rett til gratis skoleskyss hvis skoleveien er klassifisert som særlig farlig.

Nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom

Elever med nedsatt funksjonsevne, som er midlertidig skadet eller syke kan ha rett på gratis skoleskyss.

Skoleskyss for privatskoleelever

Elever i privat grunnskole har kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommunen der de bor.

Skoleskyss ved delt omsorg

Ifølge folkeregisteret kan det kun registreres én bostedsadresse for barnet og barnet har rett til gratis skyss til dette bosted, forutsatt at de alminnelige skyss-vilkårene er oppfylt.

Utdanningsdirektoratet har presisert at barnet kan ha rett til skyss fra begge foreldrenes bosteder dersom vilkårene for skyss er oppfylt, og at barnet faktisk har to bosteder, dvs. at barnets opphold hos hver av foreldrene er av et visst omfang og bor tilnærmet like mye på hvert sted.

Søknad om skyss til bostedet som ikke er registrert i folkeregisteret behandles av Ruter as. Søknaden sendes til skolen som videresender til Ruter as.Samværsavtale underskrevet av begge foreldre vedlegges søknaden

Søke gratis skoleskyss

Søknad (i brevs form) må sendes Nes kommune. Søknaden må begrunnes hvorfor dere ønsker skyss. Hver søknad blir individuelt behandlet. Viser forøvrig til vilkårene for gratis skyss.   

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss, kan også benytte seg av kollektivtransport til og fra skolen, men må da betale billetten selv. Ta kontakt med Ruter for informasjon om billetter og billettpriser.

 

Klage på vedtak om gratis skoleskyss

Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til de som har fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Mer informasjon om skoleskyss

På Skoleskyss.no kan du lese mer om vilkårene for gratis skoleskyss.

Nyttige nettsider

Notat spesialskyss (pdf)

Aktuelle lover

Skolebussruter 2017-2018

 NB: Det kan være endringer i rutene fra 08.04.18. Se www.ruter.no for endringer.  Skolerutene har følgende endringer: 

Linje 3659, Nes kommune
- Strekningen Skogsti - Bjørklia nedlegges.
Linje 3631, Nes kommune
- Avganger på morgenen kjøres noen minutter tidligere.

3631 Neskollen - Runni u.

3632 Haga st. -Runni u.

3633 Frilset - Neskollen

3634 Brårud-Neskollen-Vormsund

3635 Vormsund-Brårud-Holter

3636 Neskollen - Lillerommen

3637 Rød-Franshusvg-Fenstad

3638 Fallet - Neskollen

3639 Bjertnes-Neskollen

3640 Sliperisvingen-Skogbygda

3641 Vormsund-Skogbygda

3643 Simarud-Neskollen

3644 Fuglefjellet-Neskollen

3650 Runni u-Sandbergvegen

3651 Runni u-Korsmo

3652 Opaker - Østgård

3655 Runni u-Lundsvegen 

3657 Årnes-Haugen-Framtun skole

3658 Huserteiet-Framtun skole

3659 Østgård-Runni u

3671 Auli-Runni u

3674 Fallet-Årnes

3686 Runni-Hvam-Rånåsfoss

3687 Årnes-Haga-Auli

453 Simarud-Årnes

455Årnes-Auli-Rånåsfoss


Publisert: 29.09.2016 09:45:20
Sist endret: 29.09.2016 09:46