Offentlig høring ny vegnorm

Høring - Felles kommunal veinorm

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innhold i forslag til veinorm

Veinormen skal sikre at alle vei- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Veinormen er forenklet og komprimert sammenlignet med Statens Vegvesens veinormaler. Veinormen skal fungere som oppslagsverk og gi kortfattet innføring i de krav som stilles til veiplanlegging for privat og kommunale veinett, og omfatter også avkjørsler fra offentlige og private veier. Der veinormen ikke er utfyllende brukes eller henvises det til Statens vegvesens håndbøker. Planlegging av riks- og fylkesveger skal i sin helhet følge Statens Vegvesens håndbøker.

Veinormen med vedlegg vil i sin helhet bli vedtatt av kommunestyret, og skal følges. I plan- og bygge- saksprosesser kan det gjøres unntak fra bestemmelsene innenfor de rammer som er gitt i bindende forskrifter og vedtekter. Alle unntak/avvik i forhold til normen skal begrunnes og særskilt godkjennes av kommunen. Dette gjelder også der anbefalte løsninger fravikes.

 Veinormen

Veinormen gis med hjemmel i veglovens § 13, jfr.samferdselsdepartementets forskrift av 29. mars 2007 (se særlig §§ 3 og 4)

Politisk vedtak

Saksfremlegg

Felles kommunal veinorm del 1 og del 26.09.17