Offentlig ettersyn- detaljregulering av Fjuk, del av reguleringsplan Evangtunet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Send inn høringssvar

Nes formannskap behandlet forslag til regulering av Fjuk i sitt møte 12. juni 2018 (sak 107/18).

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

Forslaget til «reguleringsplan for Fjuk – gbnr 170/213 og del av 170/214» med planbestemmelser og plankart datert 5.4.2018 legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å omregulere og detaljregulere deler av reguleringsplanen for Evangtunet. Det er planlagt tre byggeområder: feltet i nord som enten blir barnehage eller konsentrert småhusbebyggelse, blokkfeltet i midten og et større felt for konsentrert småhusbebyggelse i syd – og én tomt for konsentrert småhusbebyggelse i sydøst.

Tilhørende dokumenter: 

Ny 1.gangsbehandling - regulering av Fjuk

Saksprotokoll i Formannskapet 12.6.2018

Planbestemmelser datert 5.4.2018

Plankart datert 5.4.2018

Planbeskrivelse datert 5.4.2018

Rapport naturverdier datert 19.4.2017

Geoteknisk rapport datert 6.1.2017

Støyrapport datert 6.11.2008

ROS-analyse datert 28.3.2018

Uttalelser ved varsel om oppstart 

Illustrasjonsplan kun bolig datert 28.3.2018

Illustrasjonsplan barnehage datert 28.3.2018

Innkommende innspill med tiltakshavers og rådmannens vurdering