Høringsforslag - kommunedelplan klima, energi og miljø for Nes kommune

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Send inn høringssvar

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for klima, energi og miljø. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 12.6.2018 (sak 95/18).

Formannskapets vedtak, saksfremlegg og høringsutkast av plandel og tiltaksdel for kommunedelplanen for klima, energi og miljø følger som vedlegg til dette brevet.

Innhold i planforslaget

Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens klima- og energi arbeid. Høringsutkastet består av en plandel og en tiltaksdel.

Forslag til overordnede mål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030:

  1. Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030.
  2. Hensynet til energi, klima og klimatilpassing skal være sentrale premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

I tillegg til hovedmål er det utarbeidet delmål til de sentrale temaene areal og transport, kommunal drift, landbruk, forbruk og avfallshåndtering, klimatilpassing og miljø.

Tiltaksdelen er satt opp for å nå kommunens hovedmål og delmål. Denne skal være dynamisk, og behov for rullering vurderes annet hvert år. Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune. I tillegg er enkelte eksterne aktører tillagt delansvar for tiltak som SVV, KanMer, Akershus energi, ØRIK og private organisasjoner.

I høringsperioden ønskes det spesielt innspill på:

  1. Bør innhold eller ambisjonsnivået på foreslåtte mål endres?
  2. Er det tiltak som bør endres, prioriteres opp eller ned, strykes eller mangler i tiltaksdelen?

Aktuelle dokumenter

Høringsutkast kommunedelplan for klima energi og miljø - plandel datert 16.5.2018

Høringsutkast kommunedelplan for klima energi og miljø - tiltaksdel datert 16.5.2018

Saksframlegg behandlet i Formannskapet 12.6.2018

Saksprotokoll i Formannskapet 12.6.2018